onsdag 6 maj 2015

Arbetsplatsnära insatser viktigast för återgång i arbete vid psykisk ohälsaNy rapport från oss om åtgärder via FHV för psykisk ohälsa som ger oss yttelrigare underlag för de kommande nationella riktlinjerna för företagshälsan om hur man förebygger och åtgärdar  psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
Problemlösningsfokuserade terapier via företagshälsovården innehållande arbetsplatsnära insatser underlättar återgång i arbete bland personer sjukskrivna för psykisk ohälsa. Detta visar resultaten från en kartläggning av nationell och internationell forskning av insatser genomförda via FHV för att minska psykisk ohälsa bland anställda.

− För att underlätta arbetsåtergång behöver insatsen vara nära kopplad till arbetsplatsen och hänsyn tas till de arbetsmiljöfaktorer som visat sig ha betydelse för psykisk ohälsa, säger Gunnar Bergström, docent vid Karolinska Institutet och ansvarig för kartläggningen.
Den systematiska kartläggningen, visar att personer sjukskrivna för psykisk ohälsa som genomgår problemlösningsterapi, vilket ofta ingår i kognitiv beteendeterapi (KBT), ökar chansen för återgång i arbete ett år efter insatsen.

Kartläggningen visar vidare att det vetenskapliga underlaget om förebyggande insatser via FHV är otillräckligt. Dock ger den internationella forskningen stöd för att insatser via arbetsplatsen kan förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro.

Resultaten från kartläggningen visar att det inte fanns något tydligt samband mellan arbetsåtergång och omfattning av psykiska symtom bland de anställda. Minskning av psykiska symtom ledde inte automatiskt till arbetsåtergång.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar