torsdag 5 juni 2014

Svårt att återgå i arbete efter lång sjukfrånvaroPersoner med lång sjukfrånvaro har svårare att komma tillbaka till arbetet efter genomförd rehabilitering. Andra faktorer som påverkar återgång till arbete är rehabiliteringspersonalens inställning samt arbetsplatsrelaterade insatser. Detta är resultat från en ny rapport där vi utvärderat rehabiliteringsgarantin. Denna gång har vi gjort en djupdykning i rehabiliteringsteamens arbete för att se vad som kännetecknar framgångsrika team.  Positivt är att vi i enlighet med SKLs rapporter ser att landstingen lyckats öka tillgången på insatser för psykisk ohälsa och för multimodala insatser för ryggbesvär. Det som vi dock kunde se är att kompetensen hos de som ger psykoterapi visserligen uppfyller grundkraven i garantin (steg 1) där man av någon anledning släppt på legitimationskraven i denna yrkesgrupp. Vi fann att majoriteten inte är legitimerade psykoterapeuter samt att en stor andel inte har någon längre erfarenhet av KBT terapi och slutligen en hög andel hade dessutom tidigare arbetat med annan terapiinriktning. Detta sammantaget ger en bild av att kompetenskravet inom rehabiliteringsgarantin bör stärkas mot att terapeuterna åtminstone skall vara färdigutbildade dvs inneha en legitimation antigen som leg psykoterapeut alt leg psykolog. Den ökande andel människor som drabbas av psykisk ohälsa behöver bästa möjliga hjälp för att kunna återfå hälsa och arbetsförmåga. Läs mer i rapporten som du hittar vi länken 
till raporten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar